48th Junior National Kabaddi Championship Groups & Fixtures

48th Junior National Kabaddi Championship Groups & Fixtures

Group A

 1. SAI
 2. Sikkim
 3. Ladakh
 4. West Bengal

Group B

 1. Uttar Pradesh
 2. Karnataka
 3. Jammu & Kashmir
 4. Kerala

Group C

 1. Haryana
 2. Goa
 3. Uttaranchal
 4. Assam

Group D

 1. TamilNadu
 2. Andhra
 3. Baka
 4. Madhya Pradesh

Group E

 1. Chandigarh
 2. Jharkhand
 3. Tripura
 4. Pondicherry

Group F

 1. Himachal Pradesh
 2. Gujarat
 3. Bihar
 4. Vidharbha

Group G

 1. Maharashtra
 2. Rajasthan
 3. Chattisgarh
 4. Manipur

Group H

 1. Punjab
 2. Delhi
 3. Odisha
 4. Telangana

Date 17-11-2022

 1. Uttaranchal vs Assam
 2. SAI vs WBSU
 3. UP vs Kerala
 4. Tamilnadu vs MP
 5. Chandigarh vs Pondicherry
 6. HP vs Vidharbha
 7. Maharashtra vs Manipur
 8. Punjab vs Telangana
 9. Karnataka vs J&K

Date 18-11-2022 Morning 9.00 PM

 1. Haryana vs Goa
 2. AP vs BAKA
 3. Jharkhand vs Tripura
 4. Gujarat vs Bihar
 5. Rajasthan vs Chattisgarh
 6. Delhi vs Orissa
 7. Ladakh vs WBSU
 8. UP vs J&K
 9. Karnataka vs Kerala
 10. Haryana vs Assam
 11. Goa vs Uttarakhand
 12. Tamilnadu vs BAKA

Date 19-11-2022 Afternoon 1.00 PM

 1. AP vs MP
 2. Chandigarh vs Tripura
 3. Jharkhand vs Pondicherry
 4. HP vs Bihar
 5. Gujarat vs Vidarbha
 6. Maharashtra vs Chattisgarh
 7. Rajasthan vs Manipur
 8. Punjab vs Orissa
 9. Delhi vs Telangana
 10. UP vs Karnataka
 11. J&K Kerala
 12. Haryana vs Uttaranchal

Date 19-11-2022 Morning 9.00 PM

 1. Goa vs Assam
 2. Tamilnadu vs AP
 3. BAKA vs MP
 4. Chandigarh vs Jharkhand
 5. Tripura vs Pondicherry
 6. HP vs Gujarat
 7. Bihar vs Vidharbha
 8. Maharashtra vs Rajasthan
 9. Chattisgarh vs Manipur
 10. Punjab vs Delhi
 11. Orissa vs Telangana
 12. Sai vs Ladakh

48th Junior National kabaddi championship 2022 teams

Fixtures will be updated soon…