49th Junior National kabaddi championship 2024 schedule

49th Junior National kabaddi championship 2024 schedule

Boys Groups

Group A – Rajasthan, Tamilnadu, Orissa

Group B – Haryana, Goa, Gujrat

Group C – Chandigarh, Baka, Pondicherry

Group D – Sai, Karnataka, Chattisgarh

Group E – Bihar, Himachal Pradesh, Vidarbha, J & K

Group F – Madhya Pradesh, Punjab, Uttaranchal, Kerala

Group G – Delhi, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh

Group H – Maharashtra, Uttar Pradesh, Manipur, Arunachal Pradesh

Girls Groups

Group A – Haryana, Rajasthan, Orissa

Group B – Bihar, Pondicherry, J & K

Group C – Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Kerala

Group D – Sai, Uttaranchal, Tamilnadu

Group E – Maharashtra, Delhi, Karnataka

Group F – Telangana, Uttar Pradesh, Goa

Group G – Chandigarh, Punjab, Vidarbha, Gujarat

Group H – Baka, Chattisgarh, Jharkhand, Andhra Pradesh