Rajasthan mens kabaddi team 2022

Rajasthan Men’s Probable kabaddi team for 69th Senior national 2022

  Rajasthan Men’s Probable kabaddi team for 69th Senior national 2022 Ajmer District Kabaddi Players Ravindra Gaura Saitan Ghasal Alwar District Kabaddi Players Pradeep Kumar Jai Bhagwan Churu District Kabaddi Players Bhuvneshwar gaur Laxman Singh Naveen Ishrwal Rashid Dholpur District Kabaddi Players Iqbal Khan Jaipur …

Read more