Tamil thalaivas team 2023

Tamil thalaivas team 2023

All Rounder 

Ritik

Defender

Amirhossein Bastami

Mohammadreza Kaboudrahangi

Sagar

Himanshu

M. Abishek

Sahil

Mohit

Aashish

Ronak

Nitesh Kumar

Raiders

Himanshu Singh

Selvamani K

Masanamuthu Lakshnanan

Satish Kannan

Ajinkya Ashok Pawar

Himanshu

Jatin

Narender

Vishal Chahal

Nitin Singh